ÁSZF - Minőségiablak

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

ÁSZF

INFORMÁCIÓK
M-OKNÁ Magyarország Kft.
ÁSZF
Hatályos 2010-10-01. napjától


1./ Bevezető rendelkezések
Jelen ÁSZF értelmezése körében
1.) Vállalkozó az M-OKNÁ Magyarország Kft. ideértve a helyette és nevében megbízás alapján eljáró bármely harmadik személyt is, kivéve a szerződés tárgyát képező termékek gyártóját.
2.) Megrendelő a szerződésben megrendelőként szereplő természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, ideértve a Megrendelő helyett és nevében eljáró bármely harmadik személyt is.
3.) Gyártó a megrendelésben szereplő terméket előállító jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság.
4.) Termékek a szerződés tárgyát képező, a Vállalkozó által forgalmazott nyílászárók, valamint azokhoz kapcsolódó egyéb termékek (pl. párkány, redőny, takaróléc)
5.) Felek a Vállalkozó és a Megrendelő együttesen említve.
6.) Szerződés a Vállalkozó és a Megrendelő között létrejött, egy okiratba foglalt szállítási és vállalkozói szerződés, melynek jelen ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képezi.

2./ A Szerződés megkötése
1.) A Megrendelő a Szerződés aláírásával méret és mennyiség és típus szerint megjelölve megrendeli a Gyártó által előállított termékeket a Vállalkozótól.
2.) A Szerződés ellenkező kikötés hiányában a termékek beépítésére nem terjed ki.
3.) A Szerződés ellenkező kikötés hiányában a termékeknek a helyszínre történő kiszállításnak valamint a fel-, lerakodásának a költségét nem foglalja magában.
4.) A Vállalkozó a Szerződés megkötését követően - amennyiben a Megrendelő a 4.1 pont szerinti előleget megfizette - a Megrendelő által kijelölt helyszínen felméri a termékek beépítési méreteit.
A Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Vállalkozó minden esetben a felmérés adatait veszi alapul a termékek megrendelésénél. A felmérést a Megrendelőnek aláírásával jóvá kell hagynia, amennyiben a felmérés eredménye jelentősen eltér a megrendeléstől választása szerint jogosult a megrendelést a felmérésnek megfelelően módosítani, vagy a szerződéstől elállni.
A megrendelő jóváhagyó aláírásának elmaradása esetén a Vállalkozót, az esetleges hibás mérésekből eredő károkért semmilyen felelősség nem terheli. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a termékek beépítési mérete a termékek valós méretétől technológiai okokból eltérhet. A Megrendelő tudomásul veszi továbbá, hogy a Vállalkozó minden esetben a felmérésnek megfelelő termékek ellenértékét jogosult érvényesíteni, továbbá a Megrendelő, elállása esetén köteles a Vállalkozónak 5000.- +Áfa felmérési díjat és kilométerenként 200 Ft kiszállási díjat (a telephely és a felmérés helye között oda-vissza irányban) megfizetni.
5.) Amennyiben a felmérést nem a Vállalkozó végzi, az esetleges hibás mérésekből eredő károkért semmilyen felelősség nem terheli.
6.) A Vállalkozó a megrendelésről két számlát állít ki, amely az előleget, valamint a termékek fennmaradó vételárát, a beépítés költségét, illetve az egyéb költségeket tartalmazza.
7.) Amennyiben nem a Vállalkozó építi be a termékeket, úgy a két számla a termékek beépítés nélküli bruttó vételárát tartalmazza két egyenlő részletben.

3./ Határidők számítása
1.) A Szerződés a Felek aláírásának napjától érvényes és hatályos.
2.) A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Vállalkozó akkor rendeli meg a termékeket a Gyártótól, ha a megrendelés beépítés nélküli bruttó végösszegének 50%-át kitevő előleg a Vállalkozó számlájára megérkezik. Az átutalást követő nyolc munkanapon belül a Vállalkozó írásban vagy az egyébként szokásos módon juttatja el a megrendelést a Gyártóhoz.
3.) A Vállalkozó a szerződésben tájékoztatja a Megrendelőt a termékek legyártásának várható idejéről. A Vállalkozó a termékek előállításával összefüggő késedelemért mindennemű felelősségét kizárja.

4./ Fizetési feltételek, a szerződés teljesítése
1.) A megrendelés beépítés nélküli bruttó ellenértékének 50%-a a Szerződés aláírásának napjától számított 8 naptári napon belül banki átutalás útján esedékes.
2.) A megrendelés beépítés nélküli bruttó ellenértékének 50%-a, továbbá a beépítés költsége, valamint az esetleges egyéb költségek a helyszínre szállítás napjától számított 8 naptári napon belül banki átutalás útján esedékesek.
3.) A Vállalkozó jogosult megtagadni a termékek beépítését mindaddig, amíg 4.2 pont szerinti összeget a Megrendelő teljes egészében nem egyenlíti ki.
4.) Amennyiben a termékek leszállítása több részletben történik a Vállalkozó jogosult a további szállítást és beépítést megtagadni, ha a Megrendelő valamilyen fizetési kötelezettségével nyolc naptári napot meghaladó késedelembe esik.
5.) A Vállalkozó a megrendelt, de el nem szállított termékeket nyolc naptári napig tárolja díjmentesen, a kilencedik naptól jogosult a tárolásért 500Ft / termék / nap tárolási díjat felszámítani.
6.) A Vállalkozó a megrendelt termékek fel- illetve lerakodásáért ellenkező megállapodás hiányában jogosult 500 Ft / db rakodási díjat felszámítani a Megrendelőnek.
6.) A Felek a szolgáltatást egyezően oszthatónak minősítik, így a Vállalkozó esetleges mennyiségi vagy minőségi hibás teljesítése miatt a Megrendelő nem jogosult erre hivatkozva a szerződésszerűen teljesített tételek ellenértékének kifizetését megtagadni.
7.) A Vállalkozó hibás teljesítése esetén a második számla összegéből a vitatott tételek ellenértéke levonásra kerül.
8.) A Vállalkozó az általa forgalmazott termékekre a termékek gyártója által meghatározott idejű jótállást vállal, azzal, hogy a gyártó által meghatározott időtartam nem lehet rövidebb, mint az adott termékre az irányadó magyar jog szerinti jótállás legrövidebb ideje. A jótállásból fakadó jogait a Megrendelő a termékről kiállított számla ellenében gyakorolhatja.

5./ A szerződés megszűnése
1.) Teljesítés. A Szerződés a felek szerződésszerű teljesítésével megszűnik. Szerződésszerű a teljesítés, ha a Vállalkozó mennyiség és minőség szerint is hiánytalanul leszállította a megrendelt termékeket, azokat erre vonatkozó szerződési kikötés esetén beépítette, a Megrendelő pedig minden fizetési kötelezettségének eleget tett.
2.) Elállás. A Felek a 4.1 pont szerinti előleg átutalását megelőzően bármikor, a másik félhez intézett egyoldalú írásos nyilatkozattal elállhatnak a szerződéstől.
Amennyiben a termékek gyártójának érdekkörében felmerült ok miatt a Vállalkozó nem tud teljesíteni, jogosult a szerződéstől a Megrendelőhöz intézett egyoldalú nyilatkozattal elállni, azonban köteles a Megrendelő kárát és indokolt költségeit megtéríteni.
3.) Amennyiben a Vállalkozó a termékeket legyártatta, a Megrendelőt az elállás joga megilleti, azonban köteles a Vállalkozó minden felmerült kárát és indokolt költségét megtéríteni.
4.) A szerződésnek a teljesítésen kívüli bármely okból történő megszűnése esetén a felek elszámolni kötelesek egymással.

6./ Kötbér és egyéb biztosítékok
1.) A Vállalkozó a megrendelés beépítés nélküli bruttó értékének 15 %-át kitevő kötbért tartozik fizetni a Megrendelőnek, amennyiben a teljesítést véglegesen megtagadja, ide nem értve az 5.2 pontban írt esetet, ha a Vállalkozó a gyártó érdekkörében felmerült ok miatt nem tud teljesíteni.
2.) A felek szerződés hibás teljesítése esetére kötbért nem kötnek ki.
3.) A kötbér igény érvényesítése a Megrendelő egyéb jogait (pl. kártérítési igény) nem érinti.
4.) Amennyiben a Megrendelő a fizetési kötelezettségével késedelembe esik, köteles a Vállalkozónak a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét kitevő késedelmi kamatot megfizetni.
5.) A vállalkozó jogosult a Megrendelő késedelme esetén, a tartozáson felül 30.000.- forint adminisztrációs költséget érvényesíteni a Megrendelővel szemben, az okozott többletköltségek (pl.:jogi képviselő, levelezés, telefonköltség) fedezésére.

7./ Vegyes rendelkezések.
1.) A Vállalkozó a leszállított, de be nem épített termékeken a tulajdonjogát a vételár teljes megfizetéséig fenntartja. A tulajdonjog a bruttó vételár hiánytalan megfizetésének napján száll át a Megrendelőre vétel jogcímén. A Vállalkozó jogosult a beépített, de ki nem fizetett termékek állagsérelem nélkül bontható részeit leszerelni és a vételár teljes kifizetéséig kárenyhítés céljából telephelyére visszaszállítani. A termék visszaszármaztatása a Megrendelő fizetési kölelezetttségét, figyelemmel az 1.) ponban írtakra, nem érinti. A visszaszármaztatott termékek tárolásáért a Vállalkozó az első naptól a 4.5.) pont szerinti tárolási díjat számítja fel a Megrendelőnek.
2.) A Vállalkozó, a más által végzett szakszerűtlen beépítésből eredő károkért semmilyen felelősséggel nem tartozik. Az általa végzett beépítésért a Vállalkozó a polgári jog általános szabályai szerint tartozik felelősséggel.
3.) A Szerződéssel kapcsolatos nyilatkozatok kizárólag írásban, ajánlott, tértivevényes postai küldeményként feladva érvényesek. Amennyiben a címzett a küldeményt nem veszi át, az a második kézbesítési kísérlettől számított ötödik munkanapon kézbesítettnek tekintendő. A Vállalkozó jogosult a szerződést illetőleg az általános szerződési feltételeket egyoldalúan módosítani amennyiben a módosítások nem érintik hátrányosan a Megrendelőt.
4.) A jelen szerződésben nem vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdésekben a Ptk. Szabályai az irányadóak.
5.) A felek esetleges vitáikat igyekeznek tárgyalások útján rendezni, egyúttal azonban alávetik magukat a Fejér Megyei Bíróság illetékességi területén az adott ügyre hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének.


utolsó frissités: 2017. 10. 17.
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz